آیت الله بهجت:  

756. تقلب در امتحان و صف نانوایى و اتوبوس، چه حكمى دارد؟

ج. در صورت تضییع حق شرعى دیگران جایز نیست.

1219 بعضى از بچه ها كه سنشان كم است و در امتحانات تقلب مى كنند و یا كسانى كه عمدا تقلب مى كنند، حكمشان چیست؟

ج. زمینه سازى شود تا اطفال ـ هر چند تكلیف ندارند ـ به این كار عادت نكنند و افراد بالغ هم ـ در صورتى كه تضییع حق دیگرى در آن باشد ـ گناه كار هستند.

742. من در امتحان ورودى دانشگاه با تقلب قبول شدم، آیا حقوقى كه در آینده دریافت مى كنم اشكال خواهد داشت؟

ج. حرمت تقلب در امتحان، با حكم حقوق دریافتى در آینده رابطه اى ندارد.

ادامه مطلب